Projecte Horitzó: un compromís basat en el coneixement, l'estimació, la il·lusió... web dels pares
Membre impulsor d'EscolaNova21

 • Fins fundacionals bàsics de Escola l’Horitzó

  • 1972

   constitució fundació
   Segons escriptura de constitució de la "Fundación para la Investigación y Promoción Escolar" (FIPE) amb data de 9 de novembre de 1972, l’article segon diu el següent: "El fin fundacional lo constituye la promoción, crecimiento y continuidad de las actividades pedagógicas y culturales de "Escola l’Horitzó" y la ayuda a la investigación, la elaboración y edición del material pedagógico, y cultural que responda a las actividades, de dicha índole, que realice la Escuela. La extensión del fin fundacional deberá ser acordado por unanimidad por el Patronato y deberá ser comunicada oportunamente al Protectorado del Gobierno".

  • 1992

   modificació dels estatuts
   Segons escriptura de notari Rogelio Pasola i Badía amb modificació dels estatuts de "Fundació Privada per a la Investigació i Promoció Escolar" (FIPE) amb data 3 de juliol de 1992, l’article segon diu el següent:
   "El fi fundacional el constitueix la promoció, creixement, continuïtat de les activitats pedagògiques i cultural d’Escola l’Horitzó i dels seus treballs per la docència en general encaminats a la difusió de coneixements de diferents tècniques i procediments pedagògics, això darrer en benefici de mestres pedagogs i altres persones o Entitats interessades".

  • 1992

   document adjunt
   En document adjunt a aquesta escriptura s’exposa:
   "…la tasca que desenvolupa l’Escola l’Horitzó, concretada en el Projecte Horitzó, fonamentada en les tècniques Freinet i la Prospectiva Pedagògica, els resultats de la qual els ha posat sempre al servei de l’Escola catalana en general".

  • 1993

   Investigació Escoles Cinc Branques, A.E.I.E.
   D’acord amb l’escriptura atorgada pel notari Vicenç Lazaro i Ventura amb data 18 de juny de 1993 constituint l’Agrupació Europea d’Interès Econòmic "Investigació Escoles Cinc Branques, A.E.I.E.", entre Escola l’Horitzó FUNPIPE de Barcelona i l’Associació de Joves i d’Educació Popular "ARRELS" amb domicili a BAHO (França), cal anotar que, els articles primer i segon d’aquesta constitució diuen el següent:
   I.- Que les Entitats representades pels compareixents tenen la condició d’entitats no lucrativa i és inherent a l’objecte social de les mateixes, entre d’altres activitats, la promoció i el desenvolupament de les actuacions més diverses relacionades amb la investigació científica, la pedagògica i la cultural en general.
   II.- Que les Entitats representades desitgen agrupar algunes de les seves activitats culturals a fi de facilitar, desenvolupar, millorar i augmentar els resultats de les mateixes, especialment les dedicades a la investigació pedagògica i a la intercomunicació escolar dels joves, tant en el si de la Comunitat Econòmica Europea com en la projecció internacional de la mateixa i dels seus països membres.

 • Reconeixements oficials de fins acadèmics a Escola l’Horitzó

  • 1974

   centre experimental
   En el DECRET 652/1974 DE 28.2, l’Escola "L’Horitzó" es va establir com a Centre experimental, és a dir, un centre que utilitza mètodes d’interès científic com el que es porta a terme en l’ensenyament, mitjançant les tècniques del pedagog Freinet amb relació a la recerca de valors pedagògics, tot tenint en compte els canvis de la tècnica i les relacions humanes aplicades a la pedagogia.

  • 1991

   acord amb la UPC
   ACORD MARC ENTRE LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA I L’ESCOLA L’HORITZÓ, on tant l’Escola l’Horitzó com la Universitat estan d’acord a establir una "col·laboració en els camps educatius d’interès comú, àdhuc la participació en projectes conjunts, i per consegüent acorden: aprofundir les relacions científiques i tècniques d’ambdues institucions, amb la finalitat de sumar esforços per establir camins d’actuacions que afavoreixin i incrementin dins l’Acord Marc els contactes i col·laboracions ja existents".

  • 1994

   dimensió europea
   En el DECRET 161/1994, 14 de juny, l’Escola l’Horitzó es transforma en Centre Experimental de règim especial (CERE), de caràcter integrat, és a dir, un centre dedicat específicament a la investigació i l’experimentació educatives, com a projecte global del Centre. L’Escola du a terme un tractament singular de la dimensió europea i especialització en tècniques Freinet.

  • 1996

   formació permanent professorat
   El dia de Sant Jordi, el Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya certifica que Escola l’Horitzó és Centre de Formació Permanent de Professorat associat als programes de formació del Col·legi.

  • 2003

   innovació educativa
   El titular del centre docent l’Horitzó, de Barcelona ha presentat una sol·licitud, en el dia 27 de novembre de 2002, demanant l’autorització d’un projecte d’innovació educativa… el qual comprèn totes les activitats educatives del centre, tant les que corresponen a les activitats lectives com a les activitats complementàries. El projecte educatiu del centre integra, en els objectius i continguts del curriculum, les activitats educatives. El projecte presentat compleix amb escreix, el curriculum establert a la normativa de cadascuna de les tres etapes. Resolc: 1.- Autoritzar, a partir del curs 2003-2004, al centre privat l’Horitzó, de Barcelona, codi 08039987, el projecte d’innovació educativa…

  • 2009

   personalització procés educatiu
   En el Document amb data 31 de març de 2009 signat pel Director General d’Innovació del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya , el Sr. Joan Badia i Pujol, es dona constància de que s’ha de tenir en compte el projecte innovador basat en la personalització del procés educatiu de l’Escola l’Horitzó.

  • 2011

   projecte didàctic propi
   En la Resolució del gerent del Consorci d’educació de Barcelona de data de 6 de juny del 2011 s’autoritza el Projecte didàctic propi d’Escola l’Horitzó.

 • Llibres de l’escola

  L’Escola l’Horitzó i els seus alumnes han generat al llarg dels anys un fons literari propi que actualment es pot consultar des del web de la Biblioteca de Catalunya.

  Veure web >

   

  Des de les memòries anuals als anuaris, butlletins informatius, contes viatgers del projecte Fènix, CD d’àudio, etc. Esperem que en gaudiu.