Projecte Horitzó: un compromís basat en el coneixement, l'estimació, la il·lusió... web dels pares
Membre impulsor d'EscolaNova21

La nostra Escola té un nombre d´alumnes delimitat, segueix un horari ampli per aconseguir el necessari equilibri emocional, porta a terme un control permanent que ens permet saber la situació real de cada alumne.

Cal fer un aprenentatge personalitzat en el grup, perquè això és el que permetrà desenvolupar la persona que tot alumne és. Maximitzar en el temps les capacitats personals de cadascun i seguir un desenvolupament harmònic amb un alt nivell acadèmic.

El rigor acadèmic és una conseqüència de l´alt nivell pedagògic, mai a l´inrevés.

Sempre hem vetllat per tal de posar al davant mestres de qualitat, que despertin la motivació dels alumnes, el goig de l´expressió creativa i del coneixement, responsables d´encoratjar la creativitat, la imaginació, la curiositat, capaços de provocar el desig per aprendre.

És molt important ajudar els alumnes a fer una coherent estructuració del pensament, a fer un treball reflexiu, a fer classificacions, a obtenir conclusions, a treballar el mètode científic (Teatre, Reunió Balanç, escriure llibres, Proves, Tesines…)
Les etapes posteriors a l´educació infantil es caracteritzen per l´assoliment dels aprenentatges instrumentals bàsics, que confereixen als alumnes les bases dels posteriors aprenentatges. Els canvis en el procés maduratiu i d´adquisició del coneixement que s´hi produeixen fan que siguin uns moments claus. El coneixement d´un mateix, el treball en equip, el sentit d´estar en el grup, l´assumpció de les pròpies possibilitats i responsabilitats són claus. Cal que l´alumne experimenti i observi per assolir el coneixement, essent, així, motor del seu propi aprenentatge. Que sigui reflexiu i desenvolupi i maduri una capacitat crítica i un judici propis.

Els alumnes van construint el seu coneixement a partir de l´experiència del seu propi procés. Són protagonistes, i també conscients, del seu creixement intel·lectual.

S´han de mantenir i potenciar tots aquells valors i hàbits que amb constància i dedicació s´han anat treballant. Seguir desenvolupant l´autonomia, l´esforç personal i la força de voluntat per vèncer les adversitats, i voler superar-se davant dels entrebancs. Cal treballar la constància i la perseverança per afavorir el bon termini de les accions començades. Lluitar per aconseguir els objectius.

La nostra societat cada vegada més globalitzada, és més complexa i competitiva i per aquesta mateixa raó és del tot imprescindible ajudar a formar persones que estiguin ben preparades, que siguin competents, que s´esforcin, sense oblidar gens ni mica el, saber ser i saber estar. Que tinguin coneixements de les Humanitats i també, si els abelleix, de la Transcendència.

Treballem per donar una bona formació personal i humana que els permeti integrar-se i reeixir en societat, i alhora, una bona formació acadèmica que els obri les portes del món. L´Escola contribueix al desenvolupament personal i social dels seus alumnes, potencia l´autonomia personal, els ajuda a adquirir les habilitats i les competències culturals i socials necessàries que els permetin utilitzar els coneixements de manera transversal i interactiva, interdisciplinar, multidisciplinar i transdisciplinar, en contextos i situacions reals. Cal fer una formació integradora, flexible, polivalent i orientadora que combini els continguts i procediments, el desenvolupament de les capacitats individuals i l´adquisició d´un esperit crític. (DCP, DCPglobals, Documents, Tesines…)

No oblidem les llengües estrangeres, l´expressió musical i plàstica, l´educació física, l´ús de les noves tecnologies de la informació i comunicació que vénen a completar un currículum que possibilita un creixement harmònic que els fa competents, desvetllant-los totes les capacitats, habilitats, destreses i aptituds de què són capaços. És important també ensenyar-los a estimar el nostre país, les nostres tradicions, la nostra cultura… i potenciar-ne la visió externa (JAF, Sortides, Actes culturals, Cultura clàssica, vídeoconferències…)

No fem l´ensenyament de futur, sinó el que ara necessiten els nuclis d´alt desenvolupament.

La qualitat no és un luxe, és una exigència social i també una necessitat.