Projecte Horitzó: un compromís basat en el coneixement, l'estimació, la il·lusió... web dels pares
Membre impulsor d'EscolaNova21

Considerant que és molt important que els nens aprenguin a llegir i escriure des d’un punt de vista comprensiu l’Escola treballa amb profunditat i procura, tutelats pels mestres corresponents, que ells aprenguin a llegir i esciure amb els propis recursos.

Això vol dir interioritzar des del seu dedins els mecanismes adients per aconseguir aquest fi en l’edat madurativa corresponent.

Així doncs nosaltres com Escola tenim molt en compte que a una ment a la que se l’ajuda a ser creativa en escriptura també se l’ajuda en física, filosofia, matemàtiques…